අග්ගමහා පණ්ඩිත දවුල්දෙණ ඥනිස්සර උත්තරීතර මහා නාහිමියන්ගේ අනුශාසනාවෙන පේරාදෙණිය, හිඳගල, මහකන්දේ, ශ්‍රී සමාධි භාවනා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ගරු අනුශාසක ශ්‍රී සිළුමිණි විහාරාධිපති කම්මට්ඨානාචාර්ය පුජනීය මහමෙවුනාවේ මංගල ස්වාමීන්වහන්සේගේ මෙහෙයවිමෙන ප්‍රාදේශීය සහ ශ්‍රී සමාධි භාවානා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත්වෙන නේවාසික භාවනා වැඩසටහන 2016 මස 01 දින සිට 2017 ජනවාරි මස දක්වාය.

දෙසැම්බර් මස 03 වන සෙනසුරාදා පෙ.ව 07.00 සිට පෙ.ව 11.00 දක්වා

මාතර බොධිය මාතර
දෙසැම්බර් මස 03 වන සෙනසුරාදා ප.ව 01.00 සිට පෙ.ව 05.00 දක්වා
ගාල්ල නගර සභා ක්‍රීඩා මණ්ඩප ශාලාව ගාල්ල
දෙසැම්බර් මස 04 වන ඉරිදා පෙ.ව 07.00 සිට පෙ.ව 11.00 දක්වා
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සිළුමිණි විහාරය (විශේෂ භාවනා දිනය - නවකයන් සඳහා)
දෙසැම්බර් මස 04 වන ඉරිදා පෙ.ව ප.ව 01.00 සිට පෙ.ව 05.00 දක්වා
බෞද්ධ කාන්තා සම්මේලන සමිති ශාලාව ගම්පහ
දෙසැම්බර් මස 05 වන සදුදා පෙ.ව 07.00 සිට පෙ.ව 11.00 දක්වා

ශ්‍රී සිළුමිණි විහාරය - ජයවර්ධනපුර

පුහුණුව ලැබූ යෝගීන් සඳහා නිහඩ භාවනා දිනය

දෙසැම්බර් මස 09 වන සිකුරාදා පෙ.ව 08.00 සිට ප.ව 02.00 දක්වා
බෞද්ධ කාන්තා සම්මේලන සමිති ශාලාව - මාතලේ
දෙසැම්බර් මස 07 වන දින පෙ.ව 08.00 සිට පෙ.ව 09.00 දක්වා
ස්වදේශීය සේවා ධර්ම දේශනාව
දෙසැම්බර් මස 08 වන දින පෙ.ව 08.00 සිට පෙ.ව 09.00 දක්වා
ස්වදේශීය සේවා ධර්ම දේශනාව
දෙසැම්බර් මස 31 වන දින පෙ.ව 08.00 සිට පෙ.ව 09.00 දක්වා
ස්වදේශීය සේවා ධර්ම දේශනාව
2017 ජනවාරි 07 වන දින පෙ.ව 08.00 සිට පෙ.ව 09.00 දක්වා
ස්වදේශීය සේවා ධර්ම දේශනාව

දිනය
වැඩසටහනේ නම
වැඩසටහන් අංකය

නොවැම්බර් මස 29,30 හා දෙසැ 01

(28 වන දින සවස නේවාසික විය යුතුය)

මුලික භාවනා පුහුණුව -02

(පංචනීවරණ ප්‍රහාන අභ්‍යාසය

වැඩසටහන් අංකය 2016/40

දෙසැම්බර් මස 06,07,08

(05 වන දින සවස නේවාසික විය යුතුය)

ආයතන භාවනාව (භාවනා පුහුණු 01 හා 02 සම්පුර්ණ කල යෝගින්ට වැඩසටහනට අයදුම් කල හැකිය)
වැඩසටහන් අංකය 2016/41

දෙසැම්බර් මස 10,11,12

(09 වන දින සවස නේවාසික විය යුතුය) (රජයේ නිවාඩු දින 03 කි)

යොවුන් භාවනා වැඩසටහන මුලික භාවනා - 01

(වයස 18 සිට යෞවන යෞවනියන් සදහාය)

වැඩසටහන් අංකය 2016/42
දෙසැම්බර් මස 15 දවල් 12 සිට / 16 දිනය පුරාම / 17 දවල් 12 දක්වා. ( 15 වන දින උදය වරුවේ නේවාසික විය යුතුය
ළමා භාවනා වැඩසටහන (වයස අවු :07 සිට පාසල් දරු දැරියන සඳහාය- භාරකරුවන්ද නේවාසික විය යුතුය.)
වැඩසටහන් අංකය 2016/43

දෙසැම්බර් මස 19 සිට 23 දක්වා - සම්පුරණ දින 05 කි-

(18 වන දින සවස නේවාසික විය යුතුය)

සැති භාවනා වැඩසටහන

(මුලික භාවනා පුහුණුව -01 සම්පුර්ණ කල යෝගින්ට වැඩසටහනට අයදුම් කල හැකිය)

වැඩසටහන් අංකය 2016/44

දෙසැම්බර් මස 20 සිට 29 දක්වා - සම්පුරණ දින 05 -

(10 වන දින සවස නේවාසික විය යුතුය) - සම්පුරණ දින 10 කි -

විදර්ශනා භාවනාව (අයදුම් කිරීමට පෙර අනුශාශක හිමියන්ගෙන් උපදෙස් ලබාගත යුතුය)
වැඩසටහන් අංකය 2016/45

දෙසැම්බර් මස 26 සිට 30 දක්වා

(25 වන දින සවස නේවාසික විය යුතුය)

මුලික භාවනා පුහුණුව -01 සම්පුර්ණ කල යෝගින්ට වැඩසටහනට අයදුම් කල හැකිය)
වැඩසටහන් අංකය 2017/01

2017 ජනවාරි මස 10,11,12

(09 වන දින සවස නේවාසික විය යුතුය)

පිළිකුල් භාවනා පුහුණුව ( මුලික භාවනා පුහුණු 01 හා 02 සම්පුර්ණ කල යෝගින්ට වැඩසටහනට අයදුම් කල හැකිය)
වැඩසටහන් අංකය 2017/02

2017 ජනවාරි මස 03-12 දක්වා

(02 වන දින සවස නේවාසික විය යුතුය)

(ඉතා සීමිත යෝගීන පිරිසක් සඳහා)

ආනාපනසත භාවනාව (දැනට නිවැරදි භාවනා ආසනය සකසාගෙන සිටින මුලික භාවනා පුහුණු 01 හා 02 සම්පුර්ණ කල යෝගින්ටය)
වැඩසටහන් අංකය 2017/0

MEDITATION TRAINING

Sri Samadhi Meditation Centre for Children and Young Adults

Mahakanda, Hindagala Peradeniya

SERMONS ON MAHA SATHIPATTHANA SUTTA

SERMONS ON MAHA SATHIPATTHANA SUTTA

1. Through National Service of SLBC

Sermon 12 on Wednesday the 25th January 2012 at 8.00 a.m. through National Service of SLBC

Sermon 11 on Wednesday the 11th January 2012 at 8.00 a.m. through National Service of SLBC

Sermon 10 on Saturday the 31st December 2011 at 8.00 p.m. through National Service of SLBC

Download- Sermons on Maha Sathipatthana Sutta - 1-9

2. Through One Sri Lanka TV Channel on every Friday from 01.00-2.00 p.m.

3. Through Lak FM on every Saturday 06.00-07.00 a.m.


NEWS & EVENTS

Kammatthanacharya Ven. Mahamevunawe Mangala Thero’s sermons on Maha Sathipatthana Sutta using his publication Daham Pradeepaya as the hand book will be broadcasted through Sri Lanka Broaqdcasting Corporation. The first of the sermons was on 21st of August 2011 and the dates of next broadcasts are indicated above